robotic arm

Durant aquest projecte com a part practica a realitzar s’ha escollit fer la construcció d’un robot i després extreuen conclusions de quines millores se li podrien aplicar en un futur.

El robot escollit per fer el disseny es un Kuka, en aquest cas s’ha construit en unes dimensions més petites que l’original.

Els Kuka són braços articulats, és a dir, es poden moure sobre sí mateixos i en totes direccions, poder fer tasques repetitives i d’on es requereixi força. Estan pensats per tenir majors capacitats físiques i de rendiment. Normalment es troben en sector de la indústria automobilística.

 

En aquestes dues imatge podem veure dos robots semblants, en la imatge “Robots Kuka” observem el model original d’on ens hem inspirat per contruir el nostre robot.

El robot original és un robot de grans dimensions, entre 3 i 4 metres, i nosaltres l’hem passat a dimensions més petites, a escala 1:10, per tenir més facilitat a l’hora de la seva construcció. El manual de construcció pas a pas del robot el podem trobar en l’apartat d’annexos.

>> Característiques del robot <<

Dimensions de la base

( 20 cm de llarg x 7 cm d’ample x 5 d’alçada )

Pes total

( 1 kg 500 g )

Angle de gir de la base

( 180º )

Longitud de la primera part del braç

( 14 cm )

Longitud de la segona part del braç

( 14 cm )

Longitud de la tercera part del braç

( 12 cm )


Angle de gir de la base amb la primera part del braç

( 180º )

Angle de gir de la primera part del braç amb la segona

( 180º )

Angle de gir de la segona part a la última part

( 90º )


Velocitat de gir

Base ( 12 º/s )
Primera part del braç ( 15 º/s )
Segona part del braç ( 15 º/s )
Tercera part del braç ( 17 º/s )

Força màxima aplicable

( Entre els 4’9 N (0’5 kg) i 7’8 N (0’7kg) )Aquest robot funciona a partir de bateries, porta en la seva base quatre piles de 1’5 volts cada una, aixó li dóna un voltatge total de 6 volts. Per a que el robot pugui fer les seves funcions es necessita un programa específic anomenat Robotic Arm. Aquest programa té dos apartats de programació diferents, el “Basic”, on li dones cada ordre que vols que vagi fent, i el “Program”, on tu programes cada moviment que vols que fagi per quan tu donis play realitzi tots el moviments de manera repetida.

ROBOTIC ARM

Robotic Arm és el programa pel qual el robot funciona i és capaç de realitzar els seus moviments.

 

 

A més a més també és un software compatible amb Windows XP.

 

Pantalla d'inici

Basic Mode

Program Mode

Construcció del robot

Components Materials

Materials electrònics i components

ROBOT ( KUKA )

Reproducir vídeo

>> Modificacions que podrien ser aplicades en un futur <<

En un futur els robots KUKA hauran evolucionat al igual que ho farà tot el nostre entorn. Podem imaginar que per molt que la tecnologia hagi evolucionat els KUKA continuaran sent robots essencials per a la indústria tecnològica. Aquesta nova evolució dels robots es centrara més en la col·laboració humà-robot, on treballaran de manera més segura al costat de les persones i els puguin fer tasques complicades de forma cooperativa.
Una part important que podrà canviar d’aquí a uns anys també és la personalització de cada robot. Es pot preveure que cadascun podrà ser dissenyat en funció de la necessitat que es tingui, com per exemple amb més braços, adaptant-se a les necessitats de cada comprador. Es convertiran en robots més sostenibles, ja que s’intentarà reduir el consum energètic i que siguin més sostenibles amb el medi ambient.
Una altra habilitat important serà la mobilitat. Es permetrà nous moviments, més distància, més amplitud i més força. També podem pensar en la manera com són controlats. A dia d’avui són controlats per programes i pantalles especialitzats per a cada tipus de robot, però en un futur aquesta programació podria passar directament a fer-se des del movil o un ordinador qualsevol. Es facilitarà la seva mobilitat per utilitzar-los.
Per acabar podem imaginar que tindran una millora en la capacitat de desplaçament, ja que avui en dia els KUKA no disposen d’un desplaçament lliure sinò per sistemes de rails. Això ajudaria a les empreses a una producció més àgil i més ràpida. Es podria dur a terme a partir d’afegir una plataforma amb rodes i programar-la per que es vagi desplaçant pels paràmetres escollits.